Revision history of "TTMIK seviye 6 ders 20"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:54, 12 October 2011Esmara (Talk | contribs). . (3,693 bytes) (+3,693). . (Created page with 'Bu seride bugüne kadar daha çok, daha rahat ve daha esnek Korece cümle yapmak için kendinizi eğitmek için öğrendiğiniz dilbilgisi kuralları ve ifadelerini nasıl kullan...')