Difference between revisions of "MediaWiki:Edittools"

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
 
<div id="editpage-copywarn3" style="font-weight: bold; font-size: 120%; padding-top: 10px">Please make sure you are following the [[Help:Guidelines|guidelines]] for editing and creating articles.</div>
 
<div id="editpage-copywarn3" style="font-weight: bold; font-size: 120%; padding-top: 10px">Please make sure you are following the [[Help:Guidelines|guidelines]] for editing and creating articles.</div>
<br><br>If you can see read this, then that means you either have stylesheets or Javascript turned off. For a better version of the box below, turn on Javascript and stylesheets in your browser.
+
 
<div id="editpage-specialchars" style="margin-top: 15px; border: 1px solid #aaaaaa; padding: 2px;" class="edittools-version-007"><!-- CHANGE THIS VERSION NUMBER TO MAKE CHANGES TO [[MediaWiki:Edittools.js]] LIVE -->
+
<div id="editpage-copywarn3" style="font-weight: bold; font-size: 120%; padding-top: 10px">Do not copy text from other websites without permission. It will be deleted.</div>
<!--
+
 
This div gets automatically replaced with the actual edit tools by the code in [[MediaWiki:Edittools.js]].  Please make any changes there.  Any content is this div is only shown to users with JavaScript turned off (or unsupported).
+
<div id="editpage-specialchars" class="plainlinks" style="margin-top: 15px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #aaaaaa; padding: 2px;">
-->
+
 
'''Copy and paste:''' – — … ‘ “ ’ ” ° ″ ′ ≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ ← → · § &nbsp; '''Sign your posts on talk pages:''' <nowiki>~~~~</nowiki>
+
<span id="edittools_main">'''Insert:''' <charinsert>– — … ° ≈ ≠ ± − × ÷ ← → · § </charinsert></span><span id="edittools_name">&nbsp;&nbsp;'''Sign your name:''' <charinsert>[[User:WikiSysop|WikiSysop]] 10:42, 12 February 2009 (UTC)</charinsert></span>
 
----
 
----
<small>
+
<small><span id="edittools_wikimarkup">'''Wiki markup:'''
<nowiki>{{}}</nowiki> &nbsp; <nowiki>{{{}}}</nowiki> &nbsp; | &nbsp; <nowiki>[]</nowiki> &nbsp; <nowiki>[[]]</nowiki> &nbsp; <nowiki>[[Category:]]</nowiki> &nbsp; <nowiki>#REDIRECT [[]]</nowiki>  
+
<charinsert><nowiki>{{</nowiki>+<nowiki>}}</nowiki> </charinsert> &nbsp;
&nbsp; &amp;nbsp; &nbsp; &lt;s>&lt;/s> &nbsp; &lt;sup>&lt;/sup> &nbsp; &lt;sub>&lt;/sub> &nbsp; &lt;code>&lt;/code> &nbsp; &lt;blockquote>&lt;/blockquote> &nbsp; &lt;ref>&lt;/ref> &nbsp; <nowiki>
+
<charinsert><nowiki>|</nowiki></charinsert> &nbsp;
{{Reflist}}</nowiki> &nbsp; &lt;references/> &nbsp; &lt;includeonly>&lt;/includeonly> &nbsp; &lt;noinclude>&lt;/noinclude> &nbsp; <nowiki>{{DEFAULTSORT:}}</nowiki> &nbsp; &lt;nowiki>&lt;/nowiki> &nbsp; &lt;!-- --> &nbsp; &lt;span class="plainlinks">&lt;/span>
+
<charinsert>[+]</charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert>[[+]]</charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert>[[+]]</charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert>[[Category:+]]</charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert>#REDIRECT[[+]]</charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert><s>+</s></charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert><sup>+</sup></charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert><sub>+</sub></charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert><code>+</code></charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert><blockquote>+</blockquote></charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert><ref>+</ref></charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert><nowiki><div class="references-small"></nowiki></charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert><references/></charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert><includeonly>+</includeonly></charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert><noinclude>+</noinclude></charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert>&lt;nowiki>+</nowiki></charinsert>&nbsp;&nbsp;&bull;&nbsp;
 +
([[Help:Template|templates]])<br/></span>
 +
<span id="edittools_symbols">'''Symbols:''' <charinsert> ~ | ¡ ¿ † ‡ ↔ ↑ ↓ • </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> # ¹ ² ³ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ‘ “ ’ ” </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ¢ $ € £ ¥ «+» „+“ „+”</charinsert><br/></span>
 +
<span id="edittools_characters">'''Characters:'''
 +
<span class="latinx">
 +
<charinsert> Á á Ć ć É é Í í Ĺ ĺ Ń ń Ó ó Ŕ ŕ Ś ś Ú ú Ý ý Ź ź </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> À à È è Ì ì Ò ò Ù ù </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Â â Ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô Ŝ ŝ Û û Ŵ ŵ Ŷ ŷ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü Ÿ ÿ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ß </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ã ã Ẽ ẽ Ĩ ĩ Ñ ñ Õ õ Ũ ũ Ỹ ỹ</charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Đ đ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ů ů </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ǎ ǎ Č č Ď ď Ě ě Ǐ ǐ Ľ ľ Ň ň Ǒ ǒ Ř ř Š š Ť ť Ǔ ǔ Ž ž </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū Ȳ ȳ Ǣ ǣ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ǖ ǘ ǚ ǜ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ă ă Ĕ ĕ Ğ ğ Ĭ ĭ Ŏ ŏ Ŭ ŭ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ċ ċ Ė ė Ġ ġ İ ı Ż ż </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ą ą Ę ę Į į Ǫ ǫ Ų ų </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ḍ ḍ Ḥ ḥ Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ṃ ṃ Ṇ ṇ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṣ ṣ Ṭ ṭ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ł ł </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ő ő Ű ű </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ŀ ŀ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ħ ħ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ð ð Þ þ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Œ œ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Æ æ Ø ø Å å </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ə ə </charinsert></span>&nbsp;<span id="edittools_latinx_template">&nbsp;&bull;&nbsp;
 +
<charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>Unicode|</nowiki>+<nowiki>}}</nowiki></charinsert></span><br/></span>
 +
<span id="edittools_greek">'''Greek:''' <charinsert> Α α Β β Γ γ Δ δ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω </charinsert> &nbsp;<span id="edittools_greek_template"><br/></span>
 +
<span id="edittools_cyrillic">'''Cyrillic:''' <charinsert> А а Б б В в Г г </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ґ ґ Ѓ ѓ Д д Ђ ђ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Е е Ё ё Є є Ж ж </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> З з Ѕ ѕ И и І і </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ї ї Й й Ј ј К к </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ќ ќ Л л Љ љ М м </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Н н Њ њ О о П п </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Р р С с Т т Ћ ћ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> У у Ў ў Ф ф Х х </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> Э э Ю ю Я я </charinsert> &nbsp;<br/></span>
 +
<span id="edittools_ipa">'''IPA:''' <span title="Pronunciation in IPA" class="IPA"><charinsert>t̪ d̪ ʈ ɖ ɟ ɡ ɢ ʡ ʔ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ɸ ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ʝ ɣ ʁ ʕ ʜ ʢ ɦ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ɱ ɳ ɲ ŋ ɴ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ʋ ɹ ɻ ɰ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ʙ ʀ ɾ ɽ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʟ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ɥ ʍ ɧ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ɨ ʉ ɯ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ɪ ʏ ʊ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ɘ ɵ ɤ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ə ɚ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ɛ ɜ ɝ ɞ ʌ ɔ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ɐ ɶ ɑ ɒ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ʰ ʷ ʲ ˠ ˤ ⁿ ˡ </charinsert> &nbsp;
 +
<charinsert> ˈ ˌ ː ˑ  ̪ </charinsert>&nbsp;</span> &nbsp;&bull;&nbsp;
 +
<charinsert><nowiki>{{</nowiki><nowiki>IPA|</nowiki>+<nowiki>}}</nowiki></charinsert><br/></span>
 
</small>
 
</small>
----
+
 
<small>
+
'''Symbols:''' ~ | ¡ ¿ † ‡ ↔ ↑ ↓ • ¶ &nbsp; # ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ &nbsp; ‘ “ ’ ” «» &nbsp; ¤ ₳ ฿ ₵ ¢ ₡ ₢ $ ₫ ₯ € ₠ ₣ ƒ ₴ ₭ ₤ ℳ ₥ ₦ № ₧ ₰ £ ៛ ₨ ₪ ৳ ₮ ₩ ¥ &nbsp; ♠ ♣ ♥ ♦ &nbsp; m² m³ <br />
+
'''Characters:''' Á á Ć ć É é Í í Ĺ ĺ Ń ń Ó ó Ŕ ŕ Ś ś Ú ú Ý ý Ź ź &nbsp; À à È è Ì ì Ò ò Ù ù &nbsp;  â Ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô Ŝ ŝ Û û Ŵ ŵ Ŷ ŷ &nbsp; Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü Ÿ ÿ &nbsp; ß &nbsp; à ã Ẽ ẽ Ĩ ĩ Ñ ñ Õ õ Ũ ũ Ỹ ỹ &nbsp; Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ &nbsp; Đ đ &nbsp; Ů ů &nbsp; Ǎ ǎ Č č Ď ď Ě ě Ǐ ǐ Ľ ľ Ň ň Ǒ ǒ Ř ř Š š Ť ť Ǔ ǔ Ž ž &nbsp; Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū Ȳ ȳ Ǣ ǣ &nbsp; ǖ ǘ ǚ ǜ  Ă ă Ĕ ĕ Ğ ğ Ĭ ĭ Ŏ ŏ Ŭ ŭ &nbsp; Ċ ċ Ė ė Ġ ġ İ ı Ż ż &nbsp; Ą ą Ę ę Į į Ǫ ǫ Ų ų &nbsp; Ḍ ḍ Ḥ ḥ Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ṃ ṃ Ṇ ṇ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṣ ṣ Ṭ ṭ &nbsp; Ł ł &nbsp; Ő ő Ű ű &nbsp; Ŀ ŀ &nbsp; Ħ ħ &nbsp; Ð ð Þ þ &nbsp; Œ œ &nbsp; Æ æ Ø ø Å å &nbsp; Ə ə &nbsp; <nowiki>{{Unicode|}}</nowiki> <br />
+
'''Greek:''' Ά ά Έ έ Ή ή Ί ί Ό ό Ύ ύ Ώ ώ &nbsp; Α α Β β Γ γ Δ δ &nbsp; Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ &nbsp; Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ &nbsp; Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π &nbsp; Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ &nbsp; Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω &nbsp; <nowiki>{{Polytonic|}}</nowiki> <br />
+
'''Cyrillic:''' А а Б б В в Г г &nbsp; Ґ ґ Ѓ ѓ Д д Ђ ђ &nbsp; Е е Ё ё Є є Ж ж &nbsp; З з Ѕ ѕ И и І і &nbsp; Ї ї Й й Ј ј К к &nbsp; Ќ ќ Л л Љ љ М м &nbsp; Н н Њ њ О о П п &nbsp; Р р С с Т т Ћ ћ &nbsp; У у Ў ў Ф ф Х х &nbsp; Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш &nbsp; Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь &nbsp; Э э Ю ю Я я <br />
+
'''IPA:''' t̪ d̪ ʈ ɖ ɟ ɡ ɢ ʡ ʔ &nbsp; ɸ ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ʝ ɣ ʁ ʕ ʜ ʢ ɦ &nbsp; ɱ ɳ ɲ ŋ ɴ &nbsp; ʋ ɹ ɻ ɰ &nbsp; ʙ ʀ ɾ ɽ &nbsp; ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʟ &nbsp; ɥ ʍ ɧ &nbsp; ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ &nbsp; ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ &nbsp; ɨ ʉ ɯ &nbsp; ɪ ʏ ʊ &nbsp; ɘ ɵ ɤ &nbsp; ə ɚ &nbsp; ɛ ɜ ɝ ɞ ʌ ɔ &nbsp; ɐ ɶ ɑ ɒ &nbsp; ʰ ʷ ʲ ˠ ˤ ⁿ ˡ &nbsp; ˈ ˌ ː ˑ ̪ &nbsp; <nowiki>{{IPA|}}</nowiki>
+
</small>
+
<!--
+
Everything up to here gets automatically replaced with the JavaScript edit tools for users with JavaScript enabled.
+
-->
+
 
</div>
 
</div>

Revision as of 12:42, 12 February 2009

Please make sure you are following the guidelines for editing and creating articles.
Do not copy text from other websites without permission. It will be deleted.