Difference between revisions of "MediaWiki:Edittools.js"

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search
(Blanked the page)
 
Line 1: Line 1:
// copied from [[mw:User:Alex Smotrov/edittools.js]], modified for use on the English Wikipedia.
 
// enableForAllFields() feature from [[commons:MediaWiki:Edittools.js]]
 
// combined and modified by [[User:Ilmari Karonen]]
 
// after making changes to this page and testing them, update the number after "edittools-version-" in [[MediaWiki:Edittools]] to purge the cache for everyone
 
// <source lang="javascript">
 
  
if (typeof (EditTools_set_focus) == 'undefined')
 
  var EditTools_set_focus = true;
 
 
if (typeof (EditTools_set_focus_initially) == 'undefined')
 
  var EditTools_set_focus_initially = EditTools_set_focus;
 
 
var EditTools =
 
{
 
  charinsert : {
 
    'Insert': ' – — … ‘ “ ’ ” ° ″ ′ ≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ ← → · §  Sign_your_posts_on_talk_pages: ~~\~~  Cite_your_sources: <ref>+</ref>',
 
    'Wiki markup': '{\{+}}  {\{\{+}}}  |  [+]  [\[+]]  [\[Category:+]]  #REDIRECT.[\[+]]  &nbsp;  <s>+</s>  <sup>+</sup>  <sub>+</sub>  <code>+</code>  <blockquote>+</blockquote>  <ref>+</ref>  {\{Reflist}}  <references/>  <includeonly>+</includeonly>  <noinclude>+</noinclude>  {\{DEFAULTSORT:+}}  <nowiki>+</nowiki>  <!--.+_-->  <span.class="plainlinks">+</span>',
 
    'Symbols': '~ | ¡¿†‡↔↑↓•¶  # ½⅓⅔¼¾⅛⅜⅝⅞∞  ‘“’” «+»  ¤₳฿₵¢₡₢$₫₯€₠₣ƒ₴₭₤ℳ₥₦№₧₰£៛₨₪৳₮₩¥  ♠♣♥♦  m² m³',
 
    'Latin': 'ÁáĆćÉéÍíĹĺŃńÓóŔশÚúÝýŹź  ÀàÈèÌìÒòÙù  ÂâĈĉÊêĜĝĤĥÎîĴĵÔôŜŝÛûŴŵŶŷ  ÄäËëÏïÖöÜüŸÿ  ß  ÃãẼẽĨĩÑñÕõŨũỸỹ  ÇçĢģĶķĻļŅņŖŗŞşŢţ  Đ đ  Ů ů  ǍǎČčĎďĚěǏǐĽľŇňǑǒŘřŠšŤťǓǔŽž  ĀāĒēĪīŌōŪūȲȳǢǣ  ǖǘǚǜ  ĂăĔĕĞğĬĭŎŏŬŭ  ĊċĖėĠġİıŻż  ĄąĘęĮįǪǫŲų  ḌḍḤḥḶḷḸḹṂṃṆṇṚṛṜṝṢṣṬṭ  Ł ł  ŐőŰű  Ŀ ŀ  Ħ ħ  ÐðÞþ  Œ œ  ÆæØøÅå  Ə ə  {\{Unicode|+}}',
 
    'Greek': 'ΆάΈέΉήΊίΌόΎύΏώ  ΑαΒβΓγΔδ  ΕεΖζΗηΘθ  ΙιΚκΛλΜμ  ΝνΞξΟοΠπ  ΡρΣσςΤτΥυ  ΦφΧχΨψΩω  ᾼᾳᾴᾺὰᾲᾶᾷἈἀᾈᾀἉἁᾉᾁἌἄᾌᾄἊἂᾊᾂἎἆᾎᾆἍἅᾍᾅἋἃᾋᾃἏἇᾏᾇ  ῈὲἘἐἙἑἜἔἚἒἝἕἛἓ  ῌῃῄῊὴῂῆῇἨἠᾘᾐἩἡᾙᾑἬἤᾜᾔἪἢᾚᾒἮἦᾞᾖἭἥᾝᾕἫἣᾛᾓἯἧᾟᾗ  ῚὶῖἸἰἹἱἼἴἺἲἾἶἽἵἻἳἿἷ  ῸὸὈὀὉὁὌὄὊὂὍὅὋὃ  ῤῬῥ  ῪὺῦὐὙὑὔὒὖὝὕὛὓὟὗ  ῼῳῴῺὼῲῶῷὨὠᾨᾠὩὡᾩᾡὬὤᾬᾤὪὢᾪᾢὮὦᾮᾦὭὥᾭᾥὫὣᾫᾣὯὧᾯᾧ  {\{Polytonic|+}}',
 
    'Cyrillic': 'АаБбВвГг  ҐґЃѓДдЂђ  ЕеЁёЄєЖж  ЗзЅѕИиІі  ЇїЙйЈјКк  ЌќЛлЉљМм  НнЊњОоПп  РрСсТтЋћ  УуЎўФфХх  ЦцЧчЏџШш  ЩщЪъЫыЬь  ЭэЮюЯя ӘәӨөҒғҖҗ ҚқҜҝҢңҮү ҰұҲҳҸҹҺһ  ҔҕӢӣӮӯҘҙ  ҠҡҤҥҪҫӐӑ  ӒӓӔӕӖӗӰӱ  ӲӳӸӹӀ  ҞҟҦҧҨҩҬҭ  ҴҵҶҷҼҽҾҿ  ӁӂӃӄӇӈӋӌ  ӚӛӜӝӞӟӠӡ  ӤӥӦӧӪӫӴӵ',
 
    'Hebrew': 'אבגדהוזחטיךכלםמןנסעףפץצקרשת  ׳ ״  װױײ',
 
    'Arabic': 'ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي',
 
    'IPA': 'p b t d t̪ d̪ ʈɖcɟkɡqɢʡʔ  ɸβfvθðszʃʒɕʑʂʐçʝxɣχʁħʕʜʢhɦ  m ɱnn̪ɳɲŋɴ  β̞ ʋɹɻjɰ  ʙrʀɾɽ ɢ̆ ʡ̯  l l̪ ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʎ̯ ʟ ʟ̆  ʍwɥɧ ʼ ɓɗʄɠʛ  ʘǀǃǂǁ  i y ɨʉɯu  ɪʏʊ  e øɘɵɤo  ə ɚ  ɛœɜɝɞʌɔ  æ ɐ  a ɶɑɒ  ʰʷʲˠˤⁿˡ  ˈˌːˑ ̪  {\{IPA|+}}'
 
  },
 
 
  charinsertDivider : "\240",
 
 
  extraCSS : '\
 
    #editpage-specialchars {\
 
      margin-top: 15px;\
 
      border-width: 1px;\
 
      border-style: solid;\
 
      border-color: #aaaaaa;\
 
      padding: 2px;\
 
    }\
 
    #editpage-specialchars a {\
 
    }\
 
    #editpage-specialchars a:hover {\
 
    }\
 
  ',
 
 
  appendExtraCSS : function ()
 
  {
 
    appendCSS(EditTools.extraCSS);
 
  },
 
 
 
  cookieName : 'edittoolscharsubset',
 
 
  createEditTools : function (placeholder)
 
  {
 
    var box = document.createElement("div");
 
    box.id = "editpage-specialchars";
 
    box.title = 'Click on the character or tag to insert it into the edit window';
 
   
 
    //append user-defined sets
 
    if (window.charinsertCustom)
 
for (id in charinsertCustom)
 
  if (EditTools.charinsert[id]) EditTools.charinsert[id] += ' ' + charinsertCustom[id];
 
  else EditTools.charinsert[id] = charinsertCustom[id];
 
 
    //create drop-down select
 
    var prevSubset = 0, curSubset = 0;
 
    var sel = document.createElement('select'), id;
 
    for (id in EditTools.charinsert)
 
sel.options[sel.options.length] = new Option(id, id);
 
    sel.selectedIndex = 0;
 
    sel.style.cssFloat = sel.style.styleFloat = 'left';
 
    sel.style.marginRight = '5px';
 
    sel.title = 'Choose character subset';
 
    sel.onchange = sel.onkeyup = selectSubset;
 
    box.appendChild(sel);
 
 
    //create "recall" switch
 
    if (window.editToolsRecall) {
 
var recall = document.createElement('span');
 
recall.appendChild(document.createTextNode('↕')); // ↔
 
recall.onclick = function () {
 
  sel.selectedIndex = prevSubset;
 
  selectSubset();
 
}
 
with (recall.style) { cssFloat = styleFloat = 'left'; marginRight = '5px'; cursor = 'pointer'; }
 
box.appendChild(recall);
 
    }
 
 
    // load latest selection from cookies
 
    try {
 
        var cookieRe = new RegExp ("(?:^|;)\\s*" + EditTools.cookieName + "=(\\d+)\\s*(?:;|$)");
 
        var m = cookieRe.exec(document.cookie);
 
        if (m && m.length > 1 && parseInt(m[1]) < sel.options.length)
 
          sel.selectedIndex = parseInt(m[1]);
 
    } catch (err) { /* ignore */ }
 
 
    placeholder.parentNode.replaceChild(box, placeholder);
 
    selectSubset();
 
    return;
 
 
    function selectSubset ()
 
    {
 
//remember previous (for "recall" button)
 
prevSubset = curSubset;
 
curSubset = sel.selectedIndex;
 
        //save into cookies for persistence
 
        try {
 
          var expires = new Date ();
 
          expires.setTime( expires.getTime() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000 );  // + 30 days
 
          document.cookie = EditTools.cookieName + "=" + curSubset + ";path=/;expires=" + expires.toUTCString();
 
        } catch (err) { /* ignore */ }
 
//hide other subsets
 
var pp = box.getElementsByTagName('p') ;
 
for (var i=0; i<pp.length; i++)
 
  pp[i].style.display = 'none';
 
//show/create current subset
 
var id = sel.options[curSubset].value;
 
var p = document.getElementById(id);
 
if (!p){
 
  p = document.createElement('p');
 
  p.id = id;
 
  if (id == 'Arabic' || id == 'Hebrew'){ p.style.fontSize = '120%'; p.dir = 'rtl'; }
 
  EditTools.createTokens(p, EditTools.charinsert[id]);
 
  box.appendChild(p);
 
}
 
p.style.display = 'inline';
 
    }
 
  },
 
  createTokens : function (paragraph, str)
 
  {
 
    var tokens = str.split(' '), token, i, n;
 
    for (i = 0; i < tokens.length; i++) {
 
token = tokens[i];
 
n = token.indexOf('+');
 
if (token == '' || token == '_')
 
  addText(EditTools.charinsertDivider + ' ');
 
else if (token == '\n')
 
  paragraph.appendChild(document.createElement('br'));
 
else if (token == '___')
 
  paragraph.appendChild(document.createElement('hr'));
 
else if (token.charAt(token.length-1) == ':')  // : at the end means just text
 
  addBold(token);
 
else if (n == 0) // +<tag>  ->  <tag>+</tag>
 
  addLink(token.substring(1), '</' + token.substring(2), token.substring(1));
 
else if (n > 0) // <tag>+</tag>
 
  addLink(token.substring(0,n), token.substring(n+1));
 
else if (token.length > 2 && token.charCodeAt(0) > 127) //a string of insertable characters
 
  for (var j=0; j < token.length; j++) addLink(token.charAt(j), '');
 
else
 
  addLink(token, '');
 
    }
 
    return;
 
 
    function addLink (tagOpen, tagClose, name)
 
    {
 
var a = document.createElement('a');
 
tagOpen = tagOpen.replace(/\./g,' ');
 
tagClose = tagClose ? tagClose.replace(/_/g,' ') : '';
 
name = name || tagOpen + tagClose;
 
name = name.replace(/\\n/g,'');
 
a.appendChild(document.createTextNode(name));
 
a.href = "javascript:insertTags('" + tagOpen + "','" + tagClose + "','')";
 
paragraph.appendChild(a);
 
addText(' ');
 
    }
 
    function addBold (text)
 
    {
 
var b = document.createElement('b');
 
b.appendChild(document.createTextNode(text.replace(/_/g,' ')));
 
paragraph.appendChild(b);
 
addText(' ');
 
    }   
 
    function addText (txt)
 
    {
 
paragraph.appendChild(document.createTextNode(txt));
 
    }
 
  },
 
 
 
  enableForAllFields : function ()
 
  {
 
    if (typeof (insertTags) != 'function' || window.WikEdInsertTags) return;
 
    // insertTags from the site-wide /skins-1.5/common/edit.js just inserts in the first
 
    // textarea in the document. Evidently, that's not good if we have multiple textareas.
 
    // My first idea was to simply add a hidden textarea as the first one, and redefine
 
    // insertTags such that it copied first the last active textareas contents over to that hidden
 
    // field, set the cursor or selection there, let the standard insertTags do its thing, and
 
    // then copy the hidden field's text, cursor position and selection back to the currently
 
    // active field. Unfortunately, that is just as complex as simply copying the whole code
 
    // from wikibits to here and let it work on the right text field in the first place.
 
    var texts = document.getElementsByTagName ('textarea');   
 
    for (var i = 0; i < texts.length; i++) {
 
addHandler (texts[i], 'focus', EditTools.registerTextField);
 
    }
 
    // While we're at it, also enable it for input fields
 
    texts = document.getElementsByTagName ('input');
 
    for (var i = 0; i < texts.length; i++) {
 
if (texts[i].type == 'text') addHandler (texts[i], 'focus', EditTools.registerTextField);
 
    }
 
    insertTags = EditTools.insertTags; // Redefine the global insertTags
 
  },
 
 
  last_active_textfield : null,
 
 
  registerTextField : function (evt)
 
  {
 
    var e = evt || window.event;
 
    var node = e.target || e.srcElement;
 
    if (!node) return;
 
    EditTools.last_active_textfield = node.id;
 
    return true;
 
  },
 
 
  getTextArea : function ()
 
  {
 
    var txtarea = null;
 
    if (EditTools.last_active_textfield && EditTools.last_active_textfield != "")
 
txtarea = document.getElementById (EditTools.last_active_textfield);
 
    if (!txtarea) {
 
// Fallback option: old behaviour
 
if (document.editform) {
 
  txtarea = document.editform.wpTextbox1;
 
} else {
 
  // Some alternate form? Take the first one we can find
 
  txtarea = document.getElementsByTagName ('textarea');
 
  if (txtarea.length > 0) txtarea = txtarea[0]; else txtarea = null;
 
}
 
    }
 
    return txtarea;
 
  },
 
 
  insertTags : function (tagOpen, tagClose, sampleText)
 
  {
 
    var txtarea = EditTools.getTextArea ();
 
    if (!txtarea) return;
 
    var selText, isSample = false;
 
 
    function checkSelectedText ()
 
    {
 
if (!selText) {
 
  selText = sampleText; isSample = true;
 
} else if (selText.charAt (selText.length - 1) == ' ') { // Exclude ending space char
 
  selText = selText.substring (0, selText.length - 1);
 
  tagClose += ' ';
 
}
 
    }
 
 
    if (document.selection && document.selection.createRange) { // IE/Opera
 
// Save window scroll position
 
var winScroll = 0;
 
if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
 
  winScroll = document.documentElement.scrollTop;
 
else if (document.body)
 
  winScroll = document.body.scrollTop;
 
// Get current selection 
 
txtarea.focus();
 
var range = document.selection.createRange();
 
selText = range.text;
 
// Insert tags
 
checkSelectedText ();
 
range.text = tagOpen + selText + tagClose;
 
// Mark sample text as selected
 
if (isSample && range.moveStart) {
 
  if (window.opera) tagClose = tagClose.replace (/\n/g, "");
 
  range.moveStart( 'character', - tagClose.length - selText.length);
 
  range.moveEnd ('character', - tagClose.length);
 
}
 
range.select (); 
 
// Restore window scroll position
 
if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
 
  document.documentElement.scrollTop = winScroll;
 
else if (document.body)
 
  document.body.scrollTop = winScroll;
 
    } else if (txtarea.selectionStart || txtarea.selectionStart == '0') { // Mozilla
 
// Save textarea scroll position
 
var textScroll = txtarea.scrollTop;
 
// Get current selection
 
txtarea.focus();
 
var startPos = txtarea.selectionStart;
 
var endPos  = txtarea.selectionEnd;
 
selText = txtarea.value.substring (startPos, endPos);
 
// Insert tags
 
checkSelectedText ();
 
txtarea.value = txtarea.value.substring (0, startPos)
 
+ tagOpen + selText + tagClose
 
+ txtarea.value.substring (endPos);
 
// Set new selection
 
if (isSample) {
 
  txtarea.selectionStart = startPos + tagOpen.length;
 
  txtarea.selectionEnd = startPos + tagOpen.length + selText.length;
 
} else {
 
  txtarea.selectionStart = startPos + tagOpen.length + selText.length + tagClose.length;
 
  txtarea.selectionEnd = txtarea.selectionStart;
 
}
 
// Restore textarea scroll position
 
txtarea.scrollTop = textScroll;
 
    }
 
  }, // end insertTags
 
 
  setup : function ()
 
  {
 
    var placeholder = document.getElementById("editpage-specialchars");
 
    if (!placeholder) return;  // has this already been run once?
 
    EditTools.appendExtraCSS ();
 
    EditTools.createEditTools (placeholder);
 
    EditTools.enableForAllFields ();
 
  }
 
 
}; // end EditTools
 
 
 
// Do not use addOnloadHook; it runs *before* the onload event fires. At that time, onclick or
 
// onfocus handlers may not yet be set up properly.
 
hookEvent ('load', EditTools.setup);
 
 
// </source>
 

Latest revision as of 04:21, 7 June 2010