Revision history of "TTMIK 6. szint 1. lecke"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:48, 3 May 2013Harkai Daniella (Talk | contribs). . (3,107 bytes) (+3,107). . (Created page with " Isten hozott a Talk to Me in Korean 6. szintjén. Már hosszú út áll mögöttetek koreai nyelvi tanulmányaitokat illetően és ezen a szinten igyekszünk tovább fejleszt...")