Revision history of "TTMIK 6. szint 20. lecke"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:47, 15 October 2013Harkai Daniella (Talk | contribs). . (3,860 bytes) (+3,860). . (Created page with "Ezekben a leckékben megtanuljuk, hogyan működnek a mondatok és az eddig tanult nyelvtan használatát és megértését segíti. Ezzel a sorozattal az is a célunk, hogy m...")