Test page

From Korean Wiki Project
Revision as of 07:15, 14 December 2010 by Gin blossoms (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Sa araling ito, ating matututunan ang tungkol sa "topic marking particles" at "subject marking particles" ng wikang Korea. Karamihan ng mga wika ay walang "subject marking particles" o "topic marking particles" sa kanilang pangungusap, kaya ang ganitong konsepto ay maaaring bago, pero kapag nasanay ka na dito, malaki ang maitutulong na malaman ang mga "particles" na ito.

Topic marking particles

[eun] / [neun]

Ang pangunahing layunin ng "topic marking particle" ay ipaalam sa ibang tao kung ano ang ibig mong sabihin o kung ano ang iyong sasabihin, at ang "topic marking particles" ay nakalagay sa hulihan ng pangngalan.

Salitang nagtatapos sa katinig + -은
Salitang nagtatapos sa patinig + -는

Halimbawa:

  • 가방 [ga-bang] + 은 [eun]
  • 나 [na] + 는 [neun]

Skip 1 line

Now skip 2 lines


Now Skip 3 lines


Ok

With BR now

[eun] / [neun]
The main role of topic marking particles is letting the other people know what you are talking about or going to talk about, and topic marking particles are attached after nouns.
Words ending with a last consonant + -은
Words ending with a vowel + -는

Examples:

  • 가방 [ga-bang] + 은 [eun]
  • 나 [na] + 는 [neun]

Skip 1 line

Now skip 2 lines

Now Skip 3 lines


Ok