TTMIK niveau 3 les 7

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search
Werkwoorden verbinden
-아/어/여서


In deze les gaan we nog een manier bekijken om werkwoorden te verbinden. In les 2 hebben we geleerd hoe we -고 konden gebruiken. De uitgang -고 kun je gebruiken voor zinnen waarbij er geen verband is tussen de twee werkwoorden. Er is geen logisch verband tussen het ene en het andere werkwoord.

Echter de uitgang die we nu leren, -아/어/여+서, is een uitgang die gebruikt wordt als er juist wel een verband is tussen de twee werkwoorden.


Kun je je deze twee voegwoorden nog herinneren? - 그리고 en 그래서 (niveau 2 les 3)?

그리 betekent "en", en 그래 betekent "omdat/want".

De werkwoordsuitgang -고 komt overeen met 그리, en de uitgang -아/어/여+ komt overeen met 그래.


Constructie


먹다 = eten

먹 (stam werkwoord) + 어서 = 먹어서


만들다 = maken

만들 (stam werkwoord) + 어서 = 만들어서


하다 = doen

하 (stam werkwoord) + 여서 = 해서


오다 = komen

오 (stam werkwoord) + 아서 = 와서


Gebruik

1. Reden + -아/어/여서 + resultaat

2. Een actie + -아/어/여서 + een andere actie die plaatvindt na de eerste actie

3. Een actie + -아/어/여서 + de reden voor, of het plan na de actie

4. Enige vaste uitdrukkingen


Voorbeelden van het gebruik:


Gebruik 1

Reden + -아/어/여서 + resultaat


Voorbeeld:

비가 오다 (regenen) + 못 가다 (niet kunnen gaan)

--> 비가 와서 못 가요. = Het regent dus ik kan niet gaan.

--> 비가 와서 못 갔어요. = Het regende dus ik kon niet gaan.

  • De (verleden) tijd wordt alleen uitgedrukt in het laatste werkwoord.


오늘은 바빠요. (Vandaag heb ik het druk.) + 영화를 못 봐요. (Ik kan de film niet kijken.)

--> 오늘은 바빠서 영화를 못 봐요.

= Vandaag heb ik het druk, dus ik kan de film niet zien.


만나다 (ontmoeten) + 반갑다 (blij zijn iemand te zien)

--> 만나서 반갑습니다.

= Ik ontmoet u, dus ik ben blij. = Prettig met u kennis te maken.

--> 만나서 반가워요.

= Prettig met je kennis te maken. (Minder formeel dan de vorige zin.)


Gebruik 2

Een actie + -아/어/여서 + een andere actie die plaatvindt na de eerste actie


공원에 가다 (naar het park gaan) + 책을 읽다 (een boek lezen)

--> 공원에 가서 책을 읽을 거예요.

= Ik ga naar het park en ga daar een boek lezen.

  • Het betekent niet: "Ik zal naar het park gaan en daarom lees ik een boek."
  • De toekomende tijd wordt weer alleen uitgedrukt in de laatste werkwoordsvorm


친구를 만나다 (een vriend ontmoeten) + 밥을 먹다 (eten)

--> 친구를 만나서 밥을 먹었어요.

= Ik ontmoette een vriend en we hebben samen gegeten.

  • In dit geval zou je de zin ook kunnen vertalen als: Ik ontmoette een vriend en daarom hebben we samen gegeten.

Meestal zal het echter betekenen: Ik ontmoette een vriend en toen (vervolgens, daarna) hebben we samen wat gegeten.


--> 친구를 만나서 밥을 먹을 거예요.

= Ik ga een vriend ontmoeten en we gaan samen eten.


Gebruik 3

Een actie + -아/어/여서 + de reden voor, of het plan na de actie


돈을 모으다 (geld sparen) + 뭐 하다 (wat doen)

--> 돈을 모아서 뭐 할 거예요? = Wat ga je doen met het geld dat je gespaard hebt? (Lett. Je spaart geld en wat ga je doen?)

모으다 = verzamelen, sparen


케익을 사다 (gebak kopen) + 친구한테 주다 (aan een vriend geven)

--> 케익을 사서 친구한테 줄 거예요.

= Ik ga een gebakje kopen en zal deze aan een vriend geven.


Gebruik 4

Vaste uitdrukkingen

Er zijn enkele vaste uitdrukkingen die dezelfde vorm -아/어/여서 gebruiken:


-에 따라서 = volgens

Vb.) 계획에 따라서 진행하겠습니다

= Doorgaan volgens plan.

계획 = plan

진행하다 = vooruitgaan, vorderen, voortbewegen


예를 들어서 = bijvoorbeeld

Vb.) 예를 들어서, 이렇게 할 수 있어요.

= Je kunt het bijvoorbeeld zo doen.

이렇게 = zo, op die manierVoorbeeld Zinnen

1. 한국에 가서 뭐 할 거예요? = Nadat je naar Korea geweest bent, wat ga je doen?


2. 서울에 와서 좋아요. = Ik ben blij dat ik in Seoel ben. (Ik kwam naar Seoel, en dat bevalt me.)


3. 술을 너무 많이 마셔서 머리가 아파요. = Ik dronk te veel daarom heb ik nu hoofdpijn.

머리 = hoofd


4. 비가 와서 집에 있었어요. = Het regende dus ik bleef thuis.


5. 요즘에 바빠서 친구들을 못 만나요. = Tegenwoordig heb ik het zo druk dat ik mijn vrienden niet tref.

요즈음/요즘 = tegenwoordig

들=grammatica deeltje wat meervoud aangeeft.


6. 열심히 공부해서 장학금을 받을 거예요. = Ik ga hard studeren zodat ik een studiebeurs zal krijgen.

열심히 = fanatiek, vurig

받다 = krijgen


7. 한국어가 너무 재미있어서 매일 공부하고 있어요. = Koreaans is zo leuk dat ik elke dag bezig ben het te studeren.
vorigevolgende