TTMIK seviye 6 ders 11

From Korean Wiki Project
Jump to: navigation, search

Bu dersimizde "Yani../kastettiğim.." nasıl söylenir onu ele alalım. İngilizcede çeşitli şekillerde kullanılan "yani/kastettiğim" ifadesini Korece'de söylemenin çeşitli yolları vardır. Burada, bu ifadeyi Korece'de açıklamanın 4 ana yolunu tanıtacağız.


Korece'de "anlamına gelmek" nasıl söylenir


Birçok İngilizce-Korece sözlükte "anlamına gelmek" in ilk çevirisi olarak “의미하다” kelimesi karşınıza gelir, ama Korece'de “의미하다” kuylağa çok resmi gelir ve bu yüzden günlük hayatta kullanılmaz. "ABC XYZ anlamına gelir" demek istediğinizde, “ABC + -은/는 + XYZ + -라는 뜻이에요” diyebilirsiniz.


Örnek) ABC + -은/는 + XYZ + -라는 뜻이에요.


'뜻' (tıt) kelimesi "anlam" olarak tanımlanan bir isimdir ve -이다 fiili ile kullanıldığında "Bunun anlamıdır" olarak ifade edilen 뜻이다 (tı-si-da) halini alır. Alıntı eki olan -라는[ra-nın] ile kullanıldığında, -라는 뜻이다 "…anlamıdır" ya da "….anlamı vardır" anlamına gelir.


Korece'de "Yani/demek istediğim/kasdettiğim" nasıl söylenir


1) 그러니까 (kı-ro-nik-ka)

Söylediklerinizle birine güvence vermek istediğinizde ya da bir kez daha ne demek istediğinizi açıkca anlatmak istediğinizde 그러니까 kullanabilirsin. Bu bağlamda 그러니까 "yani" olarak çevrilebilir. 그러니까 dedikten sonra, önceki söylediklerinizin özetini geçersiniz ya da daha ayrıntılı bir açıklama yaparsınız. İçeriğe bağlı olarak, Korece'de this can be used to mean “you mean...” when you are checking with the other person on what he or she has said.


2) 제 말 뜻은 (ce mal tı-sın) yada 제 말은 (ce ma-rın)

Diğerlerinin dediklerinizi anladıklarından emin olmak istediğinizde ve zaten söylediğiniz birşeyi daha farklı ifade etmek istediğinizde “제 말 뜻은” (anlamı "benim kasdettiğim/demek istediğim...") ya da “제 말은” (benim dediğim…) diyebilirsiniz.


3) -(이)라고요 (-(i) ra-go-yo) ya da -(ㄴ/은/는)다고요 (-(n/ın/nın) ta-go-yo)

Cümleye 그러니까 ya da 제 말 뜻은 ile başladığınızda, normalde cümleyi -라고요 ya da -다고요 ile bitirirsiniz. -라고 ve -다고 birinin dediklerinden alıntı yapmak için kullanılan fiil ekleridir. "..demek istediğim" ile bir kez daha anlatmak istediğinizi bildirdiğinizde -라고 ya da -다고 eklerini kullanmanız gerekmektedir. Sondaki -요 bildiğiniz gibi cümlenizi saygılı yapmanız için kullanılır. -(이)라고요 isimden sonra ve -다고요 fiilden sonra kullanılır. "...demek istediğim" den sonraki cümleniz emir cümlesiyse -(으)라고요 kullanın.


4) (-(이)라는/-다는) 말이에요 (ma-ri-e-yo)

라고요 ve -다고요 ilaveten, Korece'de "…demek istediğim" demek için başka yaygın olarak kullanılan cümle eki (-(이)라는/-다는) 말이에요 dır. Buradaki 말 kelimesi "kelime" ya da "cümle" anlamına gelir ve 라는 ya da -다는 başkasının dediklerini alıntı yapmak için kullanılır. -라는 isimden sonra ve -다는 fiil kökünden sonra kullanılır.


Örnek Cümleler

1. 정지훈, 그러니까, “비” 좋아해요?

(cong-ci-hun, kı-ro-nik-ka "bi" co-a-he-yo?)

정지훈 yani “비” 'yi seviyor musun?


2. 그러니까 이거 저 준다고요?

(kı-ro-nik-ka i-go ço cun-da-go-yo?)

Yani bunu bana verdiğini mi söylüyorsun? (Demek istediğin bunu bana mı veriyorsun?)

Yani bunu bana mı veriyorsun? (Demek istediğim bunu bana mı veriyorsun?)


3. 그러니까, 벌써 다 했다고요.

(kı-ro-nik-ka, bol-so da het-da-go-yo.)

Yani zaten hepsini bitirdiğimi söylüyorum.


4. 그러니까 제 말은, 이 일에는 이 사람이 최고라고요.

(kı-ro-nik-ka ce ma-rın, i i-re-nın sa-ra-mi çüe-go-ra-go-yo.)

Yani dediğim, bu işte bu kişi en iyidir diyorum.


5. 그러니까 혼자 간다는 말이에요?

(kı-ro-nik-ka hon-ca kan-da-nın ma-ri-e-yo?)

Yani yalnız gittiğini mi söylüyorsun?


Söylediklerinizi düzeltmek için "Demek istediğim/kasdettiğim"in kullanılışı

Cümlenin ortasında kendinizi düzeltmek için "demek istediğim" demek istediğinizde Korece'de “아니” diyebilirsiniz.


Örnek)

Geçen Cumartesi gittim, yani, pazar.

= 지난 주 토요일에, 아니, 일요일에 갔어요.


Bunu, yani, bunu veriniz.

= 이거, 아니, 이거 주세요.


Korece "Ben ciddiyim" nasıl söylenir

Korece'de kullanılan "Ben ciddiyim" ifadesi sabittir, yaygın olarak buna eşdeğer olan ”진짜예요.” ya da“진심이에요.” kullanılır.TTMIK.png
Bu PDF TalkToMeInKorean.com adresinde yer alan MP3 audio dersler ışığında hazırlanmıştır. Korece öğrenimini yaygınlaştırmak amacı ile ücretsiz olarak paylaşımı açıktır. Soru ve görüşleriniz için TalkToMeInKorean.com adresini ziyaret ediniz.Bu çeviri hizmeti TalkToMeInKorean.com ve KoreanWikiProject.com ortak projesidir.